ΥΠ24 - Προσομοίωση

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ24

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και αρχές Προσομοίωσης, καθώς και η εξερεύνηση των διαφόρων ειδών και τεχνικών Προσομοίωσης. Επιπλέον στόχο αποτελεί η εισαγωγή στον σχεδιασμό μοντέλων και μελετών προσομοίωσης.

Περιεχόμενο

Βασικές έννοιες προσομοίωσης, Προσομοίωση διακριτών συμβάντων, Στάδια εκπόνησης μελέτης προσομοίωσης, Μοντέλα προσομοίωσης και Προσομοιωτές, Προσομοίωση διακριτών συμβάντων, Μοντελοποίηση Διακριτών συμβάντων, Αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση, Μοντελοποίηση εισόδου Δημιουργία τυχαίων αριθμών, Μετατροπή αριθμού σε δείγμα κατανομής, Πειραματισμός experimentation, Ανάλυση εξόδου Αποτίμηση και επαλήθευση, Σχεδίαση και υλοποίηση μοντέλων , Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης προσομοίωσης.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές Εργασίες 40%

Βιβλιογραφία

1.A.M. Law, W.D. Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw Hill
2.D. Kelton, Simulation with Arena, McGraw Hill
3.B. Zeigler, H. Praehofer, T. Kim, Theory of Modeling and Simulation, Academic Press
4.P. Fishwick, Simulation Model Design and Execution, Prentice Hall