ΕΠ19 - Εξόρυξη Δεδομένων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ19

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT129/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της εξόρυξης δεδομένων/γνώσης παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές απαιτήσεις και ανάγκες για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση αλγορίθμων εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης εξόρυξης γνώσης / μάθησης, όπως συσταδοποίηση clustering, κατηγοριοποίηση classification, κανόνες συσχέτισης association rules. Επίσης γίνεται αναφορά στις κύριες τεχνικές οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων και την αξιοποίηση των λειτουργιών εξόρυξης γνώσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- να αναλύσει ένα σύνολο δεδομένων και να εντοπίσει πιθανότητες αξιοποίησής του
- να κατηγοριοποιήσει ένα πρόβλημα εξαγωγής γνώσης σε κάποια από τις κατηγορίες προβλημάτων που έχει διδαχτεί και
- να χρησιμοποιήσει λογισμικό εξόρυξης γνώσης με τρόπο που να οδηγήσει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Περιεχόμενο

Αποθήκες Δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων. Συστήματα OLAP. Η διαδικασία εξόρυξης γνώσης από δεδομένα. Συσταδοποίηση δεδομένων. Κατηγοριοποίηση. Κανόνες συσχέτισης. Εξόρυξη γνώσης από χρονικά δεδομένα. Διαχείριση ασάφειας σε εργασίες εξόρυξης γνώσης. Ημιδομημένα δεδομένα, ανάκτηση γνώσης από τον ιστό.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Επίλυση προβλημάτων
-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 40%

Βιβλιογραφία

- Μ. Χαλκίδη, Μ. Βαζιργιάννης 2005. Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Τυπωθήτω.
- Dunham, Margaret H 2004. Data Mining μετάφραση στα Ελληνικά. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
- David Hand, Heikki Mannila, and Padhraic Smyth, Principles of Data Mining , MIT Press, August2001.
- Soumen Chakrabarti. Mining the Web, Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan Kaufman Publishers, ISBN 1-55860-754-4.
- J. Han and M. Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2nd ed., 2006
- Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning Theory, Data Mining, Inference and Prediction, Springer Verlag, 2003

Journals
- Data Mining and Knowledge Discovery
- Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery
- Big Data Mining and Analytics
- Journal of AI and Data Mining
- Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition (MLDM)

Conferences
- ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining
- ACM International Conference on Web Search and Data Mining
- IEEE International Conference on Data Mining
- Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)