ΕΠ20 - Απόδοση Συστημάτων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ20

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT145/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ικανότητα επιλογής της κατάλληλης μετρικής για την κατάλληλη περίπτωση συστήματος καθώς και της ανίχνευσης των επιπέδων και τύπων πληροφορίας που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη επιλογή, Γνωριμία με μια πληθώρα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την πρακτική πλευρά της πραγματοποίησης της μέτρησης απόδοσης καθώς και με διαφορετικά εργαλεία, κατανόηση των εισόδων και εξόδων κάθε εργαλείου καθώς και της χρήσης των παραμέτρων τους για ένα συγκεκριμένο σκοπό, Ικανότητα δημιουργίας και εκτέλεσης πειράματος απόδοσης με βάση ρεαλιστικές υποθέσεις για την διεξαγωγή συμπερασμάτων λειτουργίας του συστήματος καθώς και εξαγωγή δεδομένων, μέτρηση απόδοσης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο, Σύνδεση των επιπέδων λογισμικού και υποδομής, κατανόηση διαφοροποίησης Συμβολαίων Επιπέδου Υπηρεσίας ανάλογα με τις κατηγορίες υπηρεσιών, ποιοι είναι οι όροι αυτών και πως αυτοί οι όροι συνδέονται στενά με την διαδικασία μέτρησης της απόδοσης των συγκεκριμένων συστημάτων, Σύγκριση ΣΕΥ

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στην Απόδοση Συστημάτων, Επίπεδα μέτρησης Εφαρμογές, Υπηρεσίες, Υποδομές, κατηγορίες εφαρμογών, Μετρικές Βαθμολόγησης ανά κατηγορία εφαρμογών και υποδομών, Μηχανισμοί εκτέλεσης μέτρησης και αυτοματοποίηση/εξασφάλιση ποιότητας , εκτίμηση ακρίβειας μέτρησης, διαθέσιμα και προτυποποιημένα δοκίμια benchmarks, καθορισμός φόρτου εργασίας μέσω ανάλυσης ιστορικών δεδομένων και άφιξης αιτήσεων, εισαγωγή και περιγραφή φόρτου ανά εργαλείο, δημιουργία τεχνητού φόρτου, Σχεδιασμός και Διενέργεια πειραμάτων, Καθορισμός Στόχων, τρόπου σύγκρισης και παραμέτρων, Παράμετροι συστήματος ή εφαρμογής που επηρεάζουν την απόδοση, Τεχνικές Μοντελοποίησης και Πρόβλεψης Απόδοσης, Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και σύνδεση με διαδικασίες διαχείρισης, Απόδοση και παρακολούθηση σε πολυχρηστικά περιβάλλοντα π.χ. Νέφη, Μέτρηση απόδοσης Συμβολαίων Επιπέδου Υπηρεσίας ΣΕΥ, Μέτρηση απόδοσης νεφών, Διαφορές ΣΕΥ ανά επίπεδο υπηρεσίας, Μετρικές απόδοσης και Συγκριτικές καταστάσεις, Μετρικές και Μεθοδολογία ITIL, Υφιστάμενα και Νέα Πρότυπα περιγραφής μετρικών, Πρότυπα φόρτου και σφαλμάτων, Τεχνικές Μέτρησης σε Υπηρεσιοστρεφείς Υποδομές, Μηχανισμοί Αυτοδιαχείρισης στα Νέφη

Τρόπος Αξιολόγησης

Ατομικές Εργασίες Μελέτης Περίπτωσης Απόδοσης Συστήματος

Βιβλιογραφία

Α. Τσάκωνας, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων,Εκδ. Κλειδαριθμος 2008, Αθήνα.
Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Πληροφοριακα Συστηματα Διοικησης. 11η Εκδ. Κλειδαριθμος 2014,Αθήνα.
Μ. Μπεκάκος, Αποτίμηση και Πρόβλεψη Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών, Εκδόσεις Σταμούλη, 1993
R. Jain, The art of computer systems performance analysis - techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling, 2008, John Wiley and Sons

ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems