ΕΠ23 - Τεχνοοικονομική Ανάλυση Πληροφοριακών, Τηλεματικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ23

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με βασικές οικονομικές έννοιες αποτίμησης επενδύσεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών - ΤΠΕ.
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα:
Κατανοούν τα βασικά στάδια μιας τεχνοοικονομικής ανάλυσης
Γνωρίζουν την έννοια των επιχειρηματικών σχεδίων business plans
Μπορούν να πραγματοποιήσουν μια τεχνοοικονομική ανάλυση
Μπορούν να πραγματοποιήσουν μια απλή αποτίμηση επένδυσης
Μπορούν να καταστρώσουν ένα υποτυπώδες επιχειρηματικό σχέδιο

ΠεριεχόμενοΠροβλήματα των αγορών ΤΠΕ
Τεχνοοικονομική ανάλυση- βασικές αρχές- στάδια
Επιχειρηματικά σχέδια business plans
Στάδια και τεχνικές κατάρτισης επιτυχών επιχειρηματικών σχεδίων.
SWOT, PEST αναλύσεις.
Διείσδυση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στις αγορές Ανταγωνισμός αγοράς
Μεθοδολογίες πρόβλεψης ζήτησης
Συμπεριφορά χρήστη και αποτίμηση των προτιμήσεών του - Μετακίνηση χρηστών ανάμεσα σε παρόχους - υποκατάσταση τεχνολογικών γενεών κλπ
Επενδύσεις, χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ανάλυση χαρτοφυλακίου
Βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως Καθαρή Παρούσα Αξία NPV, Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης IRR, Περίοδος Αποπληρωμής Έργου, Επενδύσεις, Λειτουργικά κόστη, Ταμειακές Ροές, Έσοδα, Αποσβέσεις, κλπ.
Ανάλυση κινδύνων και ρίσκου. Αβεβαιότητα στις παραμέτρους της αγοράς και στις παραμέτρους κόστους Μέγεθος, μερίδιο αγοράς, εξέλιξη κόστους, εξέλιξη τεχνολογίας
Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Μεθοδολογίες κοστολόγησης δικτύων και υπηρεσιών.
Κοστολογικά μοντέλα. Ιστορικό κόστος και πλήρως κατανεμημένη κοστολόγηση. Έμμεσο, άμεσο, κοινό και συνδεδεμένο κόστος, Κρίσιμοι παράγοντες κοστολόγησης.
Τιμολόγηση: Πρότυπα τιμολόγησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Μεθοδολογίες τιμολόγησης βασισμένες στο κόστος, στη ζήτηση και στον ανταγωνισμό.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει: Θεωρία Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

-Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης
-Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, Δημητριάδης Σωτήριος Γ., Μιχιώτης Αθανάσιος Ν.
-Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων, Παναγιώτης Φώτης