ΕΠ28 - Κοινωνία και ΤΠΕ

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ28

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT158/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη διερεύνηση των γνωστών σήμερα προσεγγίσεων για την δημιουργία της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Να καταγράψει τις σύγχρονες εξελίξεις και να δώσει προτεραιότητα στις επιπτώσεις από την εξάπλωση των ΤΠΕ στους βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
-Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των εφαρμογών διαφόρων μορφών ΤΠΕ στο σύγχρονο τρόπο ζωής
-διακρίνει τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία μέσω της ανάπτυξης των ΤΠΕ
-αναγνωρίζει τα θετικά και αρνητικά των αλλαγών αυτών

Περιεχόμενο

Πολιτισμός και Τεχνολογίες στη κοινωνία της πληροφορίας. Πολιτισμική
Πληροφορική.
Προετοιμασία και Διανομή των πολυμέσων στην Εκπαίδευση μέσω τοπικών και
παγκόσμιων δικτύων
Διάχυση της γνώσης για την ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας
Ο τομέας της υγείας.
Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη
Εργασία και κοινωνία της πληροφορίας.
Κοινωνική συνοχή και κοινωνία της πληροφορίας.
Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο ανάπτυξης, συμμετοχής, διαφάνειας, διαβούλευσης και
αποτελεσματικότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, προϊόντων και
υπηρεσιών
Κράτος και ΤΠΕ
Δίκαιο και ΤΠΕ
Ψηφιακός εγγραμματισμός

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή ή προφορική τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
ή
ΙΙ. Ατομική Εργασία

Βιβλιογραφία


1.Anderson, C. 2008, Η μακριά ουρά, Aθήνα, Εκδ. Κάτοπτρο
2.Brynjolfsson, E., McAfee, A.2016 Η θαυμαστή εποχή της νέας τεχνολογίας, Αθήνα, Εκδ. Κριτική

.