ΕΠ251 - Τεχνολογίες Γραφημάτων και Εφαρμογές

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ251

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT263/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

TODO

Περιεχόμενο

- Εισαγωγή στις τεχνολογίες γραφημάτων. Παραδείγματα χρήσης γραφημάτων στον πραγματικό κόσμο.
- Επισκόπηση βασικών εννοιών θεωρίας γραφημάτων. Εισαγωγή στις μετρικές ανάλυσης δικτύων. Κεντρικότητα βαθμού, κεντρικότητα ιδιοδιανύσματος, κεντρικότητα Katz.
- Συνέχεια στις μετρικές ανάλυσης δικτύων. Pagerank και HITS. Δίκτυα co-citation και bibliographic coupling.
- Χρήση βιβλιοθήκης γραφημάτων NetworkX. Δημιουργία γραφημάτων, κεντρικότητες ιδιοδιανυσμάτων, Katz, PageRank και HITS.
- Κεντρικότητα Εγγύτητας, Κεντρικότητα Ενδιαμεσότητας. Επισκόπηση βασικών εννοιών γραμμικής άλγεβρας.
- Ομάδες κόμβων. Μεταβατικότητα. Αμοιβαιότητα. Προσημασμένα γραφήματα.
- Ομοιότητα κόμβων. Ομοιοφιλία.
- Το διαδίκτυο ως γράφημα. Ιδιότητες δικτύων στον πραγματικό κόσμο. Gnp και Gnm μοντέλα. Μοντέλο μικρού-κόσμου (small-world). Power-law και scale-free δίκτυα. Barabasi-Albert μοντέλο. R-MAT μοντέλο.
- Μελέτη κατανομών βαθμών σε πραγματικά γραφήματα. Εύρεση power-law εκθέτη σε δυναμο-νόμους. Παραγωγή γραφημάτων με ρεαλιστικά χαρακτηριστικά.
- Ρηχές μέθοδοι παραγωγής διανυσμάτων αναπαράστασης γνώσεις (graph embeddings).
- Γραφοσυνελικτικά νευρωνικά δίκτυα.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων με την χρήση της γλώσσας Python
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 40%

Βιβλιογραφία

- Επιστήμη Δικτύων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112701994, Έκδοση: 1/2022, Συγγραφείς: Albert Laszlo Barabasi, ISBN: 9789605781002, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Complete preprint on-line at http://networksciencebook.com/
- Networks: An introduction. Mark Newman. Oxford University Press, 2010.
- Θεωρία και Αλγόριθμοι Γράφων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33134148, Έκδοση: 1η/2013, Συγγραφείς: Ιωάννης Μανωλόπουλος, Απόστολος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Τσίχλας, ISBN: 9789606759871, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-