ΥΠ26 - Παράλληλοι Υπολογιστές και Αλγόριθμοι

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ26

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT139/

Αναμενόμενα ΑποτελέσματαΣκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις έννοιες της Παράλληλης Επεξεργασίας και των Παράλληλων Αλγορίθμων. Εξετάζονται βασικές αρχές όπως η απόδοση των παράλληλων συστημάτων, ο νόμος του Amdahl και η κατηγοριοποίηση κατά Flynn καθώς και συστήματα διασύνδεσης. Επίσης παρουσιάζονται αρχιτεκτονικές κοινής και κατανεμημένης μνήμης καθώς και αρχιτεκτονικές κρυφής μνήμης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού και αλγορίθμους. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των βιβλιοθηκών MPI και OpenMP. Μάλιστα, εκτός από το θεωρητικό μέρος οι φοιτητές εξοικειώνονται στο εργαστήριο με τις βιβλιοθήκες MPI και OpenMP

Περιεχόμενο


Βασικές έννοιες, Ο νόμος του Amdahl, Ταξινόμηση κατά Flynn
Δίκτυα και τοπολογίες διασύνδεσης
Παράλληλες αρχιτεκτονικές κοινής μνήμης
Παράλληλες αρχιτεκτονικές περάσματος μηνυμάτων
Παράλληλες αρχιτεκτονικές κατανεμημένης μνήμης
Μέτρηση απόδοσης παράλληλων συστημάτων
Τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού και αλγόριθμοι σε MPI και OpenMP
Κρυφές μνήμες πολυεπεξεργαστών

Τρόπος Αξιολόγησης


Ι. Γραπτή τελική εξέταση 70% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης ψευδοκώδικα
ΙΙ. Βαθμός εξαμηνιαίας εργαστηριακής εργασίας 30%

Βιβλιογραφία

PETER S. PACHECO : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ , ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε

Γραββάνης Γ., Γιαννουτάκης Κ., Παπαδόπουλος-Φιλέλης Χ.: Προγραμματισμός σε Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑΣ 1η έκδοση, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε