ΕΠ29 - Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ29

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 8

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT277/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

eshop σχεδίαση και υλοποίηση με βάση τη θεωρία και της τεχνικές που έχουν διδαχτεί οι φοιτητές στο μάθημα
επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για e-business

Περιεχόμενο

Βασικές αρχές και έννοιες σχετικές με τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Έμφαση δίδεται στο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό επιχειρησιακών εφαρμογών που υποστηρίζουν την ψηφιακή λειτουργία των επιχειρήσεων σε επίπεδο Back office και Front office. Εμβάθυνση στο σχεδιασμό, αξιολόγηση, και προώθηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική με έμφαση στο ψηφιακό επιχειρείν, Έννοια και σημασία της ηλεκτρονικής επιχειρησματικότητας, Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες - χαρακτηριστικά και επιχειρηματικά μοντέλα, Προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Ανάλυση SWOT με έμφαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, Διαχείρηση πελατειακών σχέσεων, Εδραίωση και αποτίμηση της πελατειακής πίστης, Branding, Εφαρμογή και αποτίμηση πρακτικών ψηφιακής επιχείρησης, Δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιολόγηση, Αναγνώριση πιθανών πελατών και σεναρίων χρήσης για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, Μελέτες Περίπτωσης και Πρακτική εφαρμογή γνώσεων.

Τρόπος Αξιολόγησης

e-shop project design, execution and presentation

Βιβλιογραφία

Βιβλίο [50656360]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, DAVE CHAFFEY
Βιβλίο [77112547]: Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2018, 14η Έκδοση, Laudon Kenneth, Traver Carol Guercio

Information Systems and e-Business Management
International Journal of e-Business Research