ΕΠ31 - Διοίκηση Έργων Πληροφορικής

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ31

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 8

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT227/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος, είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε φοιτητές που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης, εκτέλεσης και διαχείρισης έργων πληροφορικής.

Περιεχόμενο

Το Μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των κύριων εννοιών και μεθοδολογιών της Διοίκησης Έργων που αφορούν σε έργα Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Μεθοδολογικά μελετάμε τις αρχές και τα γνωστικά αντικείμενα της μεθοδολογίας Project Management Institutes ενώ η ύλη καλύπτει και στοχευμένες μεθόδους διαχείρισης έργων που ανάπτυξης εφαμογών όπως agile κλπ. Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο ώστε οι αρχές και τεχνικής των μεθοδολογιών να γίνονται με παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης σχετικές με την Διοίκησης Έργων Πληροφορικής.

Οι Μαθησιακοί στόχοι αφορούν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένο πλάνου έργου (Project Plan) και των επιμέρους δομών ανάπτυξης εργασιών (WBS) καθώς και στην αξιοποίηση των εργαλείων και τεχνικών για την εκτέλεση εργασιών με στόχο την επιτυχή έναρξη παραγωγικής λειτουργίας συστημάτων. Κύριες Μαθησιακές Ενότητες αφορούν στο σχεδιασμό του κύκλου ζωής, σε δημιουργία του baseline παραδοτέων, στις τεχνικές και μεθόδους χρονοπρογραμματισμού, στη σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογιστικών φύλλων, στη διαχείριση κινδύνων και ανάπτυξη mitigation plans, στην αξιοποίηση μεθόδων CPM/PERT, σε τεχνικές παρακολούθησης εξέλιξης εργασιών και ανθρωπο-προσπάθειας, σε διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών απόδοσης για project assessment.

Τρόπος Αξιολόγησης

Εκπόνηση ολοκληρωμένου έργου με όλες τις επιμέρους φάσεις

Βιβλιογραφία

Βιβλίο [77119534]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ERIK W. LARSON, CLIFFORD F. GRAY
Βιβλίο [41955477]: Διαχείριση έργου, Burke Rory
Βιβλίο [13644]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, HARVEY MAYLOR

International Journal of Project Management
Project Management Journal