ΕΠ32 - Εφαρμογές Τηλεματικής στις Μεταφορές και την Υγεία

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ32

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 8

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT159/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση φοιτητών στις βιοεπιστήμες, την ιατρική και τις αντίστοιχες τεχνολογίες και η απόκτηση των απαραίτητων προσόντων για σταδιοδρομία σε αντίστοιχα τμήματα νοσοκομείων, σε βιομηχανίες ιατρικών μηχανημάτων και προϊόντων, στον ευρύτερο χώρο της υγείας και στην έρευνα. Παράλληλα, γίνεται μια εισαγωγή στα έξυπνα συστήματα μεταφορών και στις εφαρμογές τους.

Περιεχόμενο

Τηλεματική. Ορισμός. Εφαρμογές. Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία: Βιοϊατρική τεχνολογία και εφαρμογές της, διάγνωση και θεραπεία, έρευνα, διαχείριση του βιοϊατρικού εξοπλισμού, θέματα ασφάλειας, Βιοϊατρική Τεχνολογία και ο Βιοϊατρικός Μηχανικός, παρόν και μέλλον. Ψηφιακή Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων: μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας σημάτων που προέρχονται από βιολογικά συστήματα. Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα: υπολογιστικός αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, ενδοσκοπικά συστήματα, υπερηχογράφος. Ευφυή συστήματα μεταφορών. Εισαγωγή. Advanced Traveller Information Systems, πρότυπα

Τρόπος Αξιολόγησης

Απαλλακτική εργασία 100%

Βιβλιογραφία

. Υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής, Έκδοση: 1η έκδ./2007, Γκορτζής
Ελευθέριος, ISBN: 978-960-387-544-4, ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ
2. Πληροφορική υγείας, Έκδοση: 1η έκδ./2005, Μπότσης Ταξιάρχης,Χαλκιώτης Στέλιος,
ISBN: 978-960-531-183-4, ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

.