ΕΠ39 - Κρυπτογραφία

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ39

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 8

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT208/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει:
Επαφή με τις βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας
Εξοικείωση με τα ζητήματα ασφάλειας
Κατανόηση των δυνατοτήτων των πρωτοκόλλων κρυπτογραφία
Απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων για τη επιλογή των πιο κατάλληλων κρυπτογραφικών αλγορίθμων για την θωράκιση ενός πληροφοριακού συστήματος από απειλές και κινδύνους

Περιεχόμενο

Εισαγωγής στην κρυπτογραφία.
Μαθηματικό υπόβαθρο.
Ψευδοτυχαίες γεννήτριες και stream ciphers
Ψευδοτυχαίες συναρτήσεις και block ciphers
Διαφορικές και γραμμικές επιθέσεις. Επιθέσεις ενάντια σε stream ciphers.
Μονόδρομες συναρτήσεις και hash functions MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3.
Message Authentication codes. HMAC και ECBC. Authenticated encryption σχήματα
Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού. RSA και ασφαλείς υλοποιήσεις. Το πρόβλημα της παραγοντοποίησης.
El Gamal και ελλειπτικές καμπύλες. Το πρόβλημα τους διακριτού λογαρίθμου.
Ψηφιακές υπογραφές. Digital signature algorithm
Επιθέσεις σε πρωτόκολλα Δημοσίου Κλειδιού

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία

1. Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές.Burmester Mike, Γκρίτζαλης Στέφανος, Κάτσικας Σωκράτης, Χρυσικόπουλος Βασίλειος. ISBN 9789607182760. 2011
2. Cryptography: An Introduction. Nigel Smart. ISBN-10 ‏ : ‎ 0077099877. 2016
3. Cryptography Made Simple. Nigel Smart. ISBN 978-3-319-21935-6. 2016

Journal of Cryptology. Springer
Discrete Applied Mathematics. Elsevier
IEEE Transactions on Information theory