ΕΠ44 - Διαχείριση Δικτύων Βασισμένων στο Λογισμικό

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ44

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 8

Μονάδες ECTS: 5

URL:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριων με τα βασικά μοντέλα διαχείρισης σταθερών και ασύρματων/κινητών επικοινωνιών, καθώς και με τους βασικούς μηχανισμούς για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
αποκτήσει μία συνολική εικόνα των μεθοδολογιών, τεχνικών, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και το σχεδιασμό των δικτύων υπολογιστών
προτείνει λύσεις για τον αρχικό σχεδιασμό, την επέκταση και την αναβάθμιση δικτύων στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και τεχνικών απαιτήσεων/προβλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών SLA.
εξασκηθεί στην εφαρμογή διδασκόμενων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της λειτουργίας δικτυακών στοιχείων στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος

Περιεχόμενο

Επισκόπηση δικτύων ενοποιημένων εφαρμογών φωνής δεδομένων video αρχιτεκτονικής Internet/Intranet και ψηφιακά τηλεφωνικά δίκτυα
Ανάγκες διαχείρισης λειτουργικές, διοικητικές, αναλυτικές/ρυθμιστικές, μακρόπνοου σχεδιασμού
Πρότυπο αναφοράς OSI διαχείρισης διάρθρωσης, βλαβών, διοίκησης και ασφάλειας δικτύου
Διαχείριση δικτύων TCP/IP τύπου Internet, το πρωτόκολλο SNMP, δρομολόγηση στο Internet
Διαχείριση βασισμένη στο Web
Παραδείγματα ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης HP - Openview και CISCOWorks
Διαχείριση λειτουργιών στο φυσικό επίπεδο και επίπεδο γραμμής διαμορφωτές, μεταγωγείς Ethernet και ATM, γραμμές μετάδοσης
Διαχείριση ψηφιακών τηλεφωνικών δικτύων ΟΑ Μ και ευρυζωνικών δικτύων ενοποιημένων εφαρμογών, το πρότυπο ΤΜΝ
Σηματοδότηση κοινού διαύλου CCS 7 και ISDN, υπηρεσίες Ευφυών Δικτύων.
Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα οριζόμενα με software.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει: Θεωρία Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

Μήλιου Αμαλία Ν., Νικοπολιτίδης Πέτρος, Πομπόρτσης Ανδρέας Σ. 2007: Διαχείριση δικτύων υπολογιστών, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ ΥΙΟΙ, Kurose J. Ross K. 2004: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο μεταφρασμένο, Εκδόσεις Γκιούρδας