ΕΠ45 - Προηγμένα Θέματα Ψηφιακής Σχεδίασης

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ45

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 8

Μονάδες ECTS: 5

URL:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες μεθοδολογίες, τεχνολογίες και ροές σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
- κατανοεί σε βάθος τις τεχνολογίες ψηφιακών συστημάτων τύπου ASIC και FPGA, τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα τους καθώς και τις δομικές και τεχνολογικές διαφορές τους.
- σχεδιάζει, να βελτιστοποεί και να υλοποιεί σύνθετα αριθμητικά κυκλώματα.
- κάνει χρήση σύγχρονων εργαλείων και ροών σχεδίασης για υλοποίηση συνεπεξεργαστών και εξειδικευμένων επιταχυντών υλικού.
Οι διαλέξεις του μαθήματος θα συνοδεύονται και με κατάλληλο εργαστηριακο υλικό για άμεση πρακτική εξάσκηση στις έννοιες που καλύπτονται στα πλαίσια του μαθήματος.

Περιεχόμενο


- Σύσχεδίαση υλικού-λογισμικού και τεχνολογίες ASIC και FPGA.
- Γλώσσες περιγραφής κυκλωμάτων για αυτόματη σχεδίαση. Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων.
- Υλοποίηση κυκλωμάτων για αριθμητικές πράξεις.
- Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων. Κυκλώματα που βασίζονται σε ειδικά αριθμητικά συστήματα για εφαρμογές υψηλών ταχυτήτων.
- Χρονισμός ψηφιακών κυκλωμάτων.
- Κατανάλωση ενέργειας ψηφιακών κυκλωμάτων και βελτιστοποίηση.
- Χρήση σχεδιαστικών εργαλείων FPGA.
- Σύνθεση υλικού από υψηλό αλγοριθμικό επίπεδο, μετάφραση, χρονοπρογραμματισμός και αυτόματη παραγωγή κυκλώματος.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων
- Αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 40%

Βιβλιογραφία


William J. Dally - R. Curtis Harting: Ψηφιακή Σχεδίαση , ΙΤΕ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Wayne Wolf: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGAs, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ