ΕΠ03 - Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ03

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT128/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με θέματα που αφορούν τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων και την αποδοτικότερη σχεδίασή τους όπως: πλεονασμός δεδομένων, ακεραιότητα δεδομένων, επεξεργασία των ερωτημάτων, ασφάλεια, ανάκαμψη και έλεγχος συνδρομικότητας δοσοληψιών..
Ταυτόχρονα στόχος είναι να ενισχύσει την κατάρτιση των σπουδαστών στις γλώσσες προγραμματισμού για βάσεις δεδομένων αλλά και σε τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και εξόρυξης πληροφορίας από βάσεις δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- γνωρίζει τις βασικές αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, τη διαδικασία σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων.
- μπορεί να εμπλακεί σε συνεργατική σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων με βέλτιστο τρόπο ως προς την εκτέλεση των επερωτήσεων
- μπορεί να ενεργοποιήσει και χειριστεί τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης, διαχείρισης συναλλαγών κλπ.

Περιεχόμενο

Eισαγωγή στη Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων. Κριτήρια ποιότητας για το σχεδιασμό σχημάτων ΒΔ. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Κανονικοποίηση σχήματος βάσεων δεδομένων. Φυσική σχεδίαση. Δομές Αποθήκευσης και Ευρετηρίων. Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτημάτων. Διαχείριση δοσοληψιών, χρονοπρογραμματισμός και σειριοποίηση. Τεχνικές ελέγχου συνδρομικότητας δοσοληψιών. Τεχνικές ανάκαμψης ΒΔ. Κατανεμημένες ΒΔ και ΒΔ στο διαδίκτυο. Αντικειμενοστραφείς και Αντικειμενο-Σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Ημιδομημένα δεδομένα. Αποθήκες δεδομένων, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Επίλυση προβλημάτων
-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 40%

Βιβλιογραφία

- R. Elmasri S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley. Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 8η Έκδοση, ένας τόμος, μεταφραστική επιμέλεια M. Χατζόπουλος, Εκδόσεις Δίαυλος, 2016
- R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Συστήμα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένω, 3η έκδοση, A.TΖΙΟΛΑ KAI YIOI O.E. 2012
- A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 6η Έκδοση. Εκδ. Χ. Γκιούρδα Σια ΕΕ 2011

Journals
- ACM Transactions on Database Systems (TODS)
- IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
- VLDB Journal (Very Large Data Bases Journal)
- Information Systems Journal
- Data and Knowledge Engineering
- Journal of Database Management (JDM)
- International Journal of Information Management (IJIM)
Conferences
- PVLDB Endowment
- ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on Principles of Database Systems
- International Conference on Database Theory
- International Conference on Database Systems for Advanced Applications
- Advances in Databases and Information Systems (ADBIS)
- Statistical and Scientific Database Management (SSDBM)