Προς το παρόν το τμήμα έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με τα ακόλουθα Ιδρύματα:

Παράλληλα επιχειρεί να συνάψει συμφωνίες με ιδρύματα στη Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Πορτογαλία ώστε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας.
Για τη διευκόλυνση των φοιτητών, το τμήμα προσπαθεί κάθε χρόνο να επικαιροποιεί τις αντιστοιχήσεις μαθημάτων του με τα μαθήματα των συνεργαζόμενων τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καταρτίζεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Erasmus του τμήματος ο οποίος δίνει και την τελική έγκριση και να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση στο γραφείο Erasmus. Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό καθώς ενδέχεται να αλλάξει στην πράξη όταν μεταβείτε στο πανεπιστήμιο προορισμού (π.χ. σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο μάθημα ή υπάρχει δυσκολία παρακολούθησης λόγω του ωρολογίου προγράμματος).
Για να μπορέσετε να καταρτίσετε ένα αρχικό προσχέδιο του ενδεικτικού προγράμματος, σας παρέχεται μια λίστα με ενδεικτικές αντιστοιχήσεις μαθημάτων εδώ.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν προς τα ιδρύματα αυτά θα πρέπει:
α) να είναι φοιτητές 3ου και 4ου έτους κυρίως
β) άμεσα να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές Erasmus του τμήματος και να τους ενημερώσουν για την πρόθεσή τους
γ) να κάνουν αίτηση στο γραφείο Erasmus του πανεπιστημίου. Τα σχετικά έντυπα και οι προσκλήσεις για αιτήσεις ενδιαφέροντος αναρτώνται στο σχετικό site http://www.erasmus.hua.gr

Οι αιτήσεις των φοιτητών αξιολογούνται ως προς τρία κριτήρια: i) το ποσοστό επιτυχιών μαθημάτων που έχουν μέχρι και το τελευταίο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτος (μαζί με την εξεταστική Σεπτεμβρίου), ii) μέσο όρο βαθμολογίας, iii) επίπεδο ξένης γλώσσας (Β1=7, Β2=8, C1=9, C2=10).

Τα τρία κριτήρια κανονικοποιούνται στο διάστημα [0-1] και προσμετρώνται στον τελικό βαθμό με ποσοστό 40%, 40% και 20% αντίστοιχα

Η τελική κατάταξη κοινοποιείται στο γραφείο Erasmus και οι μετακινήσεις γίνονται με βάση τις θέσεις που έχουν κατανεμηθεί στο τμήμα και τις διαθέσιμες θέσεις στα ιδρύματα υποδοχής. Συχνά οι επιλαχόντες καλούνται (με βάση τη σειρά κατάταξης και τις διαθέσιμες θέσεις στα ιδρύματα υποδοχής) να μετακινηθούν σε περίπτωση που υπάρξουν επιπλέον κονδύλια ή ακυρώσεις.

Οι φοιτητές σε συνεργασία με τους συντονιστές Erasmus θα πρέπει να καταρτίσουν ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών για το εξάμηνο που τους ενδιαφέρει στο οποίο θα πρέπει να φροντίσουν να συγκεντρώνει επαρκή αριθμό μονάδων ECTS για το ίδρυμα του εξωτερικού (μέγιστο 30) και να αναγνωρίζονται όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες ECTS στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών.

Για την επικοινωνία με φοιτητές του τμήματος που συμμετείχαν στο παρελθόν στο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί σχετική ομάδα στο Facebook με το όνομα DIT HUA Erasmus Students.